Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/130065/virtual/www/domains/porovnani-pujcek.eu/wp-content/themes/mts_interactive/options/php-po/php-po.php on line 185
Slovník finančních pojmů |

Slovník finančních pojmů

Slovník finančních pojmů – Vyznat se ve změti pojmů související s půjčkami není jistě jednoduché. Osobně si myslím, že je to do jisté míry i účel některých subjektů nabízející finanční služby. Aby s Vámi nebylo manipulováno připravil jsem slovník finančních pojmů, které je důležité znát.

 • Akceptace nabídky – je odsouhlasení nabídky klientem. Způsob akceptace upravují Obchodní podmínky společnosti.
 • Bezhotovostní platba – je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím jednorázového platebního příkazu nebo trvalým příkazem.
 • Bonita klienta – je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
 • Délka splácení – je celkový počet dní než nastane datum splatnosti.
 • Dlužník – je fyzická osoba, které byla poskytnuta půjčka. Tato osoba je na základě smlouvy o půjčce povinna půjčku splatit (včetně úroků, poplatku, apod…).
 • Exekuce - je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím.
 • Insolvence – je negativní vývoj majetkových záležitostí fyzické osoby, který vyústil v její platební neschopnost, v úpadek – tento subjekt má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Na návrh věřitelů či dlužníků je tento stav řešen v insolvenčním řízení.
 • Jistina úvěru – je objem prostředků, které si klient půjčil.
 • Klient – je fyzická osoba, která vyplnila Žádost o půjčku.
 • Odmítnutí nabídky – v případě, že klient neakceptuje nabídku způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách společnosti platnost nabídky končí.
 • Odstoupení od smlouvy – podle Zákona o spotřebitelském úvěru může spotřebitel odstoupit písemně od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodů. Klient je pak povinnen vrátit společnosti poskytnutý úvěr plus úrok, na který by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za dobu od „načerpání“ úvěru do vrácení jistiny.
 • Opakovaná půjčka – je každá druhá a další půjčka poskytnutá jednomu klientovi.
 • Opožděná platba – je platba, která byla připsána na účet společnosti po stanoveném (dohodnutém) dnu splatnosti.
 • p.a. – (z lat. per annum, což znamená roční, za rok) u půjčky značí úrokovou sazbu za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p.a. počtem těchto období v roce.
 • Poskytnutí půjčky – se rozumí den odeslání finančních prostředků ve formě půjčky z bankovního účtu společnosti.
 • Prodloužení termínu splatnosti půjčky – je dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích společnosti, v důsledku prodlení klienta, prodlužuje termín splatnosti půjčky.
 • Prostředky komunikace na dálku – za prostředky komunikace na dálku Občanský zákoník považuje zejména: neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka),elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping).
 • Předčasné splacení – je mimořádné doplacení celého úvěru ještě před uplynutím doby splatnosti.
 • RPSN – RPSN neboli roční procentní sazba nákladů byla vytvořena jako nástroj umožňující posoudit výhodnost nabízených půjček. Zákon ji definuje jako celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.
 • Rozhodčí doložka – písemná dohoda stran smlouvy o spotřebitelském úvěru o tom, že o majetkových sporech, které by mezi nimi vznikly při plnění této smlouvy, rozhodne místo řádného soudu jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Bývá součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo bývá sjednávána spolu s touto smlouvou.
 • Scoring klienta – je výsledkem důsledné kontroly externích databází (možnostmi jsou kontrola Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík, atd..), hloubkové kontroly interních databází a komplexního zhodnocení bonity klienta, jež nám v konečném důsledku poskytne objektivní pohled na klienta, a na jehož základě je určena výše poskytnuté půjčky.
 • Splátka – je peněžní částka, jistina s příslušnými úroky a poplatkem, kterou klient poukáže na účet společnosti a tím půjčku splatí.
 • Splátkový kalendář – je stanovený postup splácení půjčky, časový rozvrh splácení půjčky.
 • Splatnost – je předem sjednaná doba, během níž se klient zavázal půjčku splatit.
 • Upomínka – upozornění klienta, aby uhradil splátku, kterou společnost v dohodnutém termínu neobdržela.
 • Uživatelské jméno – je osobní identifikační údaj, ochranný prvek, umožňující současně s PIN kódem, přihlášení klienta do sekce „Můj účet“.
 • Úrok – je odměna společnosti za poskytnutí půjčky.
 • Úroková sazba – je procentní vyčíslení odměny za půjčení peněz, obvykle vyjádřena v procentech za rok. Konkrétní výše této odměny souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny.
 • Žádost o poskytnutí půjčky – znamená projev vůle klienta přijmout od společnosti půjčku v souladu s Obchodními podmínkami společnosti.
 • Výpověď smlouvy – klient je oprávněn Smlouvu o půjčce vypovědět, a to s okamžitou účinností ke dni doručení písemného oznámení zaslaného na kontaktní adresu. V případě uplatnění práva na výpověď Smlouvy o půjčce je klient povinen společnosti vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté společností včetně poplatku za půjčku, případně též poplatku za prodloužení splatnosti půjčky, pokud na něj společnosti vznikl nárok v plné výši a úroků ve výši ke dni splacení půjčky.
 • Slovník finančních pojmů by mohl být daleko delší, ale to základní je zde uvedeno.

No Responses